Algemene voorwaarden

I Belong is opgericht door Elsemarie Walhout, KvK nummer 82692637, gevestigd te Houten, Ploegveld 46, 3993 GM.

I Belong zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach worden verwacht. Zij heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, en geen resultaatverplichting.

Aansprakelijkheid

Voor goede hulpverlening en coaching is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan I Belong aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het begeleidingstraject, tijdig wordt verstrekt. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.

I Belong is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens heeft verstrekt.

I Belong is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en na de gesprekken. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Voor cliënten waarbij psychiatrische stoornissen en/of destructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening en coaching niet geschikt.

Geheimhouding

I Belong houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij de wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt. 

Afspraken en annulering

I Belong werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of per mail gemaakt worden.

Een afspraak wijzigen of annuleren is altijd mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, met uitzondering van calamiteiten. Als er niet (tijdig) is afgemeld, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

I Belong heeft eveneens het recht een afspraak te annuleren tot 24 uur voor aanvang.

Psychosociale hulpverlening & coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de cliënt als I Belong vrij om na onderling overleg, het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Betalingsvoorwaarden

Na ieder consult ontvangt u per mail een factuur. Deze moet binnen 14 dagen worden betaald. De huidige tarieven staan vermeld op de website. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven, is I Belong genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is I Belong gerechtigd verdere hulpverlening op te schorten